JU OŠ “HASAN KIKIĆ” SARAJEVO

O nama

Osnovna Škola “Hasan Kikić” Sarajevo počela je sa radom 1956. godine pod nazivom “Šesta narodna osnovna škola”. Naziv Osnovna škola “Hasan Kikić” dobila je po istaknutom bosansko-hercegovačkom književniku – Hasanu Kikiću, jednom od najznačajnijih jugoslovenskih naprednih pisaca između dva svjetska rata.

Prema Rješenju Ministarstva nauke, kulture i sporta Federacije BiH od 12.3.1993. godine zadržan je naziv Osnovna škola “Hasan Kikić”, a upisana je 4.7.1994. godine u Registar osnovnih škola ovog ministarstva, kao i u Registar osnovnih škola koje vodi Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. Škola je 9.10.2000. godine upisana u Registar kod nadležnog suda u Sarajevu.

Virtualna realnost

Osnovni cilj svih uposlenika je da najmlađoj populaciji pruži najbolje uvjete za izrastanje u zdrave, kreativne, kulturne i obrazovane ličnosti.

U koliko vas zanima virtualna tura škole da se upoznate bolje s prostorijama i s mjestom gdje će vaše dijete pohađati nastavu to možete uraditi kod nas na sljedećem prozoru i upoznati se s našim radom još bolje.

Plan škole po spratovima (Tlocrt)

 

Ju Oš “Hsan Kikić” Sarajevo

Dirketor: Almir Pleh
Telefon: +387 33 44 51 37
Email: [email protected]
Web:  www.oshkikic.edu.ba/

Dodatne informacije o JU OŠ “HASAN KIKIĆ” SARAJEVO

Kad je škola počela sa radom?

Osnovna škola „Hasan Kikić“ Sarajevo počela je sa radom 01.02.1956.godine pod nazivom Šesta narodna osnovna škola kada je formirano 8 odjeljenja sa 288 učenika, a nastava je izvođena u objektu sa 4 učionice.

Koliko razreda ima škola i za koji je uzrast?

Osnovna škola „Hasan Kikić“ je danas devetogodišnja osnovna škola, čija je djelatnost odgoj i obrazovanje učenica i učenika uzrasta od 5,5 do 15 godina starosti.

U kakvoj zajednici škola djeluje

Osnovno obrazovanje obavezno je za svu djecu. Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća u odgovarajućem obrazovanju, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi.

Sve javne osnovne škole imaju upisno školsko područje, i svi učenici u dobi obaveznog pohađanja nastave upisuju se u školu u upisnom području u kojem su nastanjeni. Učenici naše škole su sa područja mjesne zajednice Ciglane – Gorica i dijelom Marijin Dvor – Crni Vrh.

Koja je misija škole?

Osnovni cilj svih uposlenika je da najmlađoj populaciji pruži najbolje uvjete za izrastanje u zdrave, kreativne, kulturne i obrazovane ličnosti.

Koja je vizija škole?

Poseban pristup obrazovnim potrebama svakog djeteta – Škola Za Svako Dijete

Koji su dugoročni ciljevi škole?
 • Uključivanje stručnjaka svih profila u rad sa učenicima u cilju rane podrške i intervencije
 • Kroz sportsku, kulturnu i javnu djelatnost škole raditi na uključivanju svakog djeteta u vannastavne aktivnosti
 • Implementacija projekta „KIDS FIT KORNER“ sa fokusom na razvijanju zdravih nutricionističkih i životnih navika kod djece školske dobi
 • Implementacija projektnih aktivnosti „MALA KIDS OLIMPIJADA“ – promocija pozitivnog stava prema sportskim aktivnostima u cilju rane prevencije bolesti i društveno – neprihvatljivih oblika ponašanja
 • Podrška obrazovanju i socijalnoj uključenosti djece i porodica iz reda romske populacije i drugih nacionalnih manjina u BiH
Koje dodatne nastave ima škola "Hasan Kikić"
 • Engleski Jezik
 • Njemačkiu jezik
 • Fizika
 • Matematika
 • Islamska Vjeronauka
Koje Sekcije ima Škola "Hasan Kikić"
 • Ekološka Sekcija
 • Maštalica
 • Likovna Sekcija
 • Društvene Igre 
 • Plesna Sekcija
 • Recitatorska Sekcija
 • Mali Istraživači
 • Zabavna Matematika
 • Literarna Sekcija – niži uzrast
 • Novinarska Sekcija
 • Klub Ljubitelja knjige
 • Literarna Sekcija
 • Dramsko
 • Hor
 • Plesna Sekcija
 • Maketarska Sekcija
 • Saobračajna Sekcija
 • Informatička Sekcija
 • Odbojkaška Sekcija
 • Fudbalska Sekcija
 • Prva Pomoć
 • Klub Ljubitelja Geografije
 • Mine Svuda Oko Nas
 • Mladi Demokrati
 • Ekološka Sekcija
Koje projekte škola "Hasan Kikić" realizuje?
 • RASTIMO ZAJEDNO-Prva čitaonica otvorenog tipa

 •  IGRAJ, UČI, RASTI SA MNOM

 •  Podrška projektima angažiranja Rom medijatora radi povećanja obuhvata i redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti

 • Podrška obrazovanju učeknika i socijalizacija porodica romske nacionalnosti

 • Volontiranje je cool!

GALERIJA FOTOGRAFIJA

KAKO DOĆI DO  JU OŠ “HASAN KIKIĆ” SARAJEVO